Zangvogels

APPELVINK
Baardgrasmus

BAARDMANNETJE

Balkankwikstaart
BARMSIJS
Bladkoning

BEFLIJSTER

Bijeneter
BLAUWBORST
Blauwborst roodgesterde
Blonde tapuit
BOERENZWALUW
Bonte kraai
BONTE VLIEGENVANGER
BOOMKLEVER
BOOMKRUIPER
Boomleeuwerik

BOOMPIEPER

BOSRIETZANGER

BRAAMSLUIPER

Buidelmees
Bruinkeelortolaan
Cetti's zanger
Cirlgors
DRAAIHALS
dwerggors
engelse gele kwikstaart
EKSTER

EUROPESE KANARIE

FITIS
FLUITER
GAAI
GEELGORS
GEKRAAGDE ROODSTAART
GELE KWIKSTAART
gierzwaluw
GOUDHAANTJE
GOUDVINK
GRASMUS
GRASPIEPER
Grauwe gors
GRAUWE KLAUWIER
GRAUWE VLIEGENVANGER
GROENE SPECHT
GROENLING

GROTE BONTE SPECHT

Grote kruisbek

GROTE GELE KWIKSTAART

GROTE LIJSTER

HEGGENMUS

HOLENDUIF

Hop

HOUTDUIF

HUISMUS

HUISZWALUW
IJSVOGEL
Isabeltapuit
KAUW
KEEP
KLAPEKSTER
KLEINE KAREKIET
KLEINE BONTE SPECHT
KNEU
KOEKOEK
KOOLMEES
KOPERWIEK
Kleine vliegenvanger
KRAMSVOGEL
KRUISBEK
Kuifleeuwerik
KUIFMEES
Middelste bonte specht
Maskerklauwier
MATKOP
MEREL
Nachtegaal
NACHTZWALUW
Notenkraker
Oostelijke blonde tapuit
Oeverpieper
OEVERZWALUW
PAAPJE
Pestvogel
PIMPELMEES
PUTTER
RAAF
Rotsduif
 
 
 
 
 
RIETGORS
RIETZANGER
RINGMUS
ROEK
Rosse waaierstaart
ROODBORST
ROODBORSTTAPUIT
Roodstuitzwaluw
ROUWKWIKSTAART
Ruppells grasmus
sneeuwgors
strandleeuwerik
Siberische tjiftjaf
SIJS
smyrnagors
Snor
Spaanse mus
SPOTVOGEL
sprinkhaanzanger
Spreeuw
STAARTMEES
TAPUIT
TJIFTJAF
TUINFLUITER
TURKSE TORTEL
Vale spotvogel
VELDLEEUWERIK
VINK
Vuurgoudhaan
Waterpieper
WATERSPREEUW
WINTERKONING
WITTE KWIKSTAART
ZANGLIJSTER
ZOMERTORTEL
Zwartbuikwaterspreeuw
zwartkeellijster
Zwartkopgors
ZWARTE MEES
ZWARTE KRAAI
ZWARTE ROODSTAART
ZWARTE SPECHT
ZWARTKOP
 
 
 
 

 

Roofvogels & Uilen

BLAUWE KIEKENDIEF
BOOMVALK
BOSUIL
BRUINE KIEKENDIEF
BUIZERD
Grijze wouw
Visarend
HAVIK
KERKUIL
RANSUIL
ROODPOOTVALK
Rode wouw
Slangenarend
SLECHTVALK
 
STEENUIL
SMELLEKEN
SPERWER
TORENVALK
Velduil
WESPENDIEF
Zeearend
Zwarte wouw

Steltlopers & Reigers

BLAUWE REIGER
BOKJE
Bontbekplevier
BONTE STRANDLOPER
Bosruiter
DRIETEEnSTRANDLOPER
Flamingo
Griel
GROENPOOTRUITER
GROTE ZILVERREIGER
Goudplevier
GRUTTO
Houtsnip
Kanoet
KEMPHAAN
KIEVIT
KLEINE PLEVIER
Kleine strandloper
KLEINE ZILVERREIGER
KLUUT
KRAANVOGEL
Krombekstrandloper
Koereiger
Kwak
LEPELAAR
OEVERLOPER
paarse strandloper
OOIEVAAR
PURPERREIGER
Ralreiger
ROERDOMP
 
ROSSE GRUTTO
SCHOLEKSTER
Sporenkievit
STEENLOPER
Steltkluut
Strandplevier
Temmincks strandloper
Tureluur
WATERSNIP
WITGAT
Woudaap
WULP
ZILVERPLEVIER
Zwarte ibis
Zwarte ooievaar
ZWARTE RUITER
 

Eenden, Ganzen & Zwanen

AALSCHOLVER
Alk
BERGEEND
brandgans
BRILDUIKER
Casarca
DODAARS
dwergaalscholver
Eider
FUUT
GEOORDE FUUT
GRAUWE GANS
Grote zaagbek
GROTE CANADESE GANS
Indische gans
ijseend
IJSDUIKER
Kleine zwaan
KNOBBELZWAAN
KOLGANS
Korkardezaagbek
KRAKEEND
KROONEEND
Kuifduiker
KUIFEEND
middelste zaagbek
NONNETJE
NIJLGANS
Pijlstaart
toendrarietgans
Ringsnaveleend
ROODHALSFUUT
ROODKEELDUIKER
Rosse stekelstaart
Roodhalsgans
ROTGANS
SLOBEEND
SMIENT
TAFELEEND
WILDE EEND
WILDE ZWAAN
WINTERTALING
WITOOGEEND
ZOMERTALING
Zwarte zee eend
Zwarte zwaan
 
 

Hoenders & Rallen

alpensneeuwhoen
Aziatische steenpatrijs
Fazant
kleinst waterhoen
KWARTEL
klein waterhoen
Kwartelkoning
MEERKOET
PATRIJS
Porseleinhoen
Rode patrijs
Schotssneeuwhoen
WATERHOEN
WATERRAL

Meeuwen & Sternen

Dwergstern
Geelpootmeeuw
Grote jager

GROTE MANTELMEEUW

Jan van Gent
KLEINE MANTELMEEUW
Kleine jager
KOKMEEUW
noordse stormvogel
papagaaiduiker
VISDIEF
Witvleugelstern
Witwangstern
ZILVERMEEUW
zwarte stern
Stormmeeuw

HOME