Zangvogels

APPELVINK

BAARDMANNETJE

BARMSIJS

BEFLIJSTER

Bijeneter
BLAUWBORST
BOERENZWALUW
BONTE VLIEGENVANGER
BOOMKLEVER
BOOMKRUIPER

BOOMPIEPER

BOSRIETZANGER

BRAAMSLUIPER

DRAAIHALS
EKSTER

EUROPESE KANARIE

FITIS
FLUITER
GAAI
GEELGORS
GEKRAAGDE ROODSTAART
GELE KWIKSTAART
GOUDHAANTJE
GOUDVINK
GRASMUS
GRASPIEPER
GRAUWE KLAUWIER
GRAUWE VLIEGENVANGER
GROENE SPECHT
GROENLING
 
 

GROTE BONTE SPECHT

Grote kruisbek

GROTE GELE KWIKSTAART

GROTE LIJSTER

HEGGENMUS

HOLENDUIF

HOUTDUIF

HUISMUS

HUISZWALUW
IJSVOGEL
KAUW
KEEP
KLAPEKSTER
KLEINE KAREKIET
KLEINE BONTE SPECHT
KNEU
KOEKOEK
KOOLMEES
KOPERWIEK
KRAMSVOGEL
KRUISBEK
KUIFMEES
Middelste bonte specht
MATKOP
MEREL
Nachtegaal
NACHTZWALUW
Notenkraker
OEVERZWALUW
PAAPJE
Pestvogel
PIMPELMEES
PUTTER
RAAF
RIETGORS
RIETZANGER
RINGMUS
ROEK
ROODBORST
ROODBORSTTAPUIT
ROUWKWIKSTAART
sneeuwgors
strandleeuwerik
SIJS
Snor
SPOTVOGEL
sprinkhaanzanger
Spreeuw
STAARTMEES
TAPUIT
TJIFTJAF
TUINFLUITER
TURKSE TORTEL
VELDLEEUWERIK
VINK
WATERSPREEUW
WINTERKONING
WITTE KWIKSTAART
ZANGLIJSTER
ZOMERTORTEL
ZWARTE MEES
ZWARTE KRAAI
ZWARTE ROODSTAART
ZWARTE SPECHT
ZWARTKOP

 

Roofvogels & Uilen

BLAUWE KIEKENDIEF
BOOMVALK
BOSUIL
BRUINE KIEKENDIEF
BUIZERD
 
HAVIK
KERKUIL
RANSUIL
ROODPOOTVALK
SLECHTVALK
 
STEENUIL
SMELLEKEN
SPERWER
TORENVALK
Velduil
WESPENDIEF

Steltlopers & Reigers

BLAUWE REIGER
BOKJE
Bontbekplevier
BONTE STRANDLOPER
Bosruiter
DRIETEEnSTRANDLOPER
GROENPOOTRUITER
GROTE ZILVERREIGER
Goudplevier
GRUTTO
Kanoet
KEMPHAAN
KIEVIT
KLEINE PLEVIER
KLEINE ZILVERREIGER
KLUUT
KRAANVOGEL
Koereiger
Kwak
LEPELAAR
OEVERLOPER
paarse strandloper
OOIEVAAR
PURPERREIGER
ROERDOMP
 
ROSSE GRUTTO
SCHOLEKSTER
STEENLOPER
Steltkluut
Tureluur
WATERSNIP
WITGAT
Woudaap
WULP
ZILVERPLEVIER
ZWARTE RUITER
 

Eenden, Ganzen & Zwanen

AALSCHOLVER
Alk
BERGEEND
brandgans
BRILDUIKER
Casarca
DODAARS
Eider
FUUT
GEOORDE FUUT
GRAUWE GANS
Grote zaagbek
GROTE CANADESE GANS
ijseend
IJSDUIKER
Kleine zwaan
KNOBBELZWAAN
KOLGANS
KRAKEEND
KROONEEND
Kuifduiker
KUIFEEND
middelste zaagbek
NONNETJE
NIJLGANS
Pijlstaart
toendrarietgans
ROODHALSFUUT
ROODKEELDUIKER
Rosse stekelstaart
Roodhalsgans
ROTGANS
SLOBEEND
SMIENT
TAFELEEND
WILDE EEND
WILDE ZWAAN
WINTERTALING
WITOOGEEND
ZOMERTALING
Zwarte zee eend
 
 
 

Hoenders & Rallen

Fazant
KWARTEL
MEERKOET
PATRIJS
WATERHOEN
WATERRAL

Meeuwen & Sternen

GROTE MANTELMEEUW

KLEINE MANTELMEEUW
KOKMEEUW
VISDIEF
ZILVERMEEUW
Stormmeeuw

HOME